Svatý Jan Křtitel

V Judských horách žil za času krále Heroda kněz, jménem Zachariáš. Čekal toužebně na slíbeného Krista Pána. Jeho manželka se jmenovala Alžběta. Oba žili bohabojně. Byli už staří a neměli děti. Jednou, když Zachariáš konal v Jeruzalemě kněžskou službu, ukázal se mu anděl.Pravil mu, že jeho manželka Alžběta bude mít syna, kterého ať pojmenují Jan. Tak se také stalo.

Když Jan dospěl, odešel do pustiny, kde žil do 30 let svého věku v tuhém pokání jako poustevník. Potom začal kázat lidu izraelskému a připravovat věřící na příchod Mesiáše Krista Pána.

Zpíval:

ZAZNÍVÁ HLAS OD JORDÁNU, PŘIPRAVUJTE CESTU PÁNU!

Zdaleka široka přicházeli k Janovi lidé. Poslouchali jeho kázání a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Za onoho času přišel k Janovi Ježíš z Nazareta. Chtěl sestoupit do vody, aby se dal pokřtít. Ale Jan poznal, že je to slíbený Vykupitel, a domníval se, že by měl spíš Ježíš pokřtít jeho. Ten ho napomenul, aby se neprotivil boží vůli a Jan ho tedy pokřtil. Potom dál chodil a kázal. Dostal se také do Galileje, kde panoval kníže Herodes Antipas. Ten žil se ženou, jménem Herodiada. Byla to manželka jeho bratra Filipa, ještě živého. To mu Jan velmi vytýkal a Herodes ho proto vsadil do žaláře, kde ho držel v okovech. Už přes rok byl Jan Křtitel v žaláři ve skalním sklepení pod zámkem Machéront. Herodiada ho chtěla připravit o život, ale nemohla. Neboť Herodes poznal, že je to muž moudrý, proto jej rád poslouchal a chránil ho. Přesto Herodiada konečně provedla svou. Dopomohla jí k tomu její dcera Salome…

Kníže Herodes slavil narozeniny a vystrojil hostinu svým dvořanům, plukovníkům, velmožům galilejským. I vešla tam Salome a tančila před hosty. Velice se zalíbila knížeti. Proto jí řekl: „Požádej mne o co chceš a dám ti to.“ Ano, přísahal jí: „Dám ti, cokoli požádáš, i kdyby to byla polovice mého panství.“ Ona vyšla a tázala se matky: „Co mám žádat?“ Matka odpověděla: „Hlavu Jana Křtitele.“ Dívka se tedy vrátila k Herodovi a žádala: „Chci, abys mi dal tuhle na míse hlavu Jana Křtitele.“ I zarmoutil se Herodes. Ale co slíbil pod přísahou a před hosty,nechtěl odepřít. Poslal tedy vojína do žaláře, aby přinesl Janovu hlavu. Ten šel a v žaláři Jana sťal. Hlavu jeho přinesl na míse a podal ji dívce. Ta ji pak dala své matce. Když se to dozvěděli Janovi učedníci, přišli a pochovali jeho tělo. Pak šli a pověděli to Ježíši.

Pozn.: Jan Křtitel byl o 6 měsíců starší než Ježíš Kristus, proto se jeho narození světí 24. června. Stětí svatého Jana se připomíná 29. srpna.

Použitá literatura: Biblické dějiny od Dr. Václava Kubíčka