Služby laiků

Lektoři

Lektor (z lat. lector = čtenář) je v církvi vnímán jako ten, kdo při bohoslužbách předčítá Boží slovo. Správně předat poselství, ukryté v Božím slově, to není jenom otázkou správného přednesu. Služba lektora vyžaduje, aby on sám čtenému slovu rozuměl, respektoval ho a druhým lidem na svém životě zřetelně ukazoval, jak je slovo Boží účinné.

„Když se v církvi čte Písmo svaté, Bůh sám mluví k svému lidu a Kristus, přítomný ve svém slově, hlásá radostnou zvěst.“
(Všeobecné pokyny k Římskému misálu, ods. 9)

Ministranti

Latinské slovo “ministrare” se dá přeložit jako “sloužit”, což znamená dávat se do služby Pánu Ježíši a i druhým lidem. A to není vždy lehké. Ježíš při své poslední večeři nám lidem ukázal, jak bychom se měli chovat k druhým lidem.

Mezi služby ministranta patří také pomoc při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie. Hlavními patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Naše farnost čítá v současné době přes 30 ministrantů.

Akolyté

Akolyta (z řec. akolythos, “druh na cestě” nebo “ten, který následuje”, v širším smyslu pak “ten, kdo slouží”, lat. acoluthus).

Akolyta je ustanoven k tomu, aby pomáhal knězi a jáhnovi. Jeho úkolem je konat službu u oltáře, pomáhat v liturgické činnosti knězi a jáhnovi, zvláště při mši svaté, podávat svaté přijímání v kostele a přinášet je nemocným, ale také připravovat ke svátostem a šířit úctu k Eucharistii.

K ustanovení akolyty je nutný kurs mimořádných přisluhovatelů Eucharistie a písemné pověření od diecézního biskupa.

Úklid kostela