Služby laiků

Lektoři

Lektor (z lat. lector = čtenář) je v církvi vnímán jako ten, kdo při bohoslužbách předčítá Boží slovo. Správně předat poselství, ukryté v Božím slově, to není jenom otázkou správného přednesu. Služba lektora vyžaduje, aby on sám čtenému slovu rozuměl, respektoval ho a druhým lidem na svém životě zřetelně ukazoval, jak je slovo Boží účinné.

„Když se v církvi čte Písmo svaté, Bůh sám mluví k svému lidu a Kristus, přítomný ve svém slově, hlásá radostnou zvěst.“
(Všeobecné pokyny k Římskému misálu, ods. 9)

Akolyté

Akolyta (z řec. akolythos, “druh na cestě” nebo “ten, který následuje”, v širším smyslu pak “ten, kdo slouží”, lat. acoluthus).

Akolyta je ustanoven k tomu, aby pomáhal knězi a jáhnovi. Jeho úkolem je konat službu u oltáře, pomáhat v liturgické činnosti knězi a jáhnovi, zvláště při mši svaté, podávat svaté přijímání v kostele a přinášet je nemocným, ale také připravovat ke svátostem a šířit úctu k Eucharistii.

K ustanovení akolyty je nutný kurs mimořádných přisluhovatelů Eucharistie a písemné pověření od diecézního biskupa.

Úklidové skupiny

Úklid kostela je důležitá součást péče o svaté místo, kde se konají bohoslužby a modlitby.

Děkujeme všem, kteří se zasazují o čistotu a úklid našeho kostela a prosíme další dobrovolníky, kteří mají chuť pomoci, aby se směle přihlásili.